TURVALLINEN JA LAADUKAS KOULU

Opetuksen laadusta ja turvallisesta kouluympäristöstä ei saa tinkiä. Myöskään erityistä tukea tarvitsevia oppilaita eikä heidän perheitään saa unohtaa. Hyvä koulu on Espoon kilpailuvaltti.

Suomella korkeaan osaamiseen nojaavana maana ei ole varaa menettää tulevaisuuden osaamista ja osaajia, ei edes vaikeina taloudellisina aikoina.

Peruskoulussa ja toisen asteen opetuksessa tavoitteena pitää olla, että jokainen lapsi ja nuori kohdataan yksilönä, ja tarjotaan hänelle se opetus ja ne oppimista tukevat toimet, jotka parhaiten edistävät oppimista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käytämme aidosti riittävän määrän resursseja opetukseen ja opetuksen järjestämiseen.

Tiukassa taloudellisessa tilanteessa kaupungin kaikki toimialat ovat kovassa säästöpaineessa. Koulujen kohdalla tämä usein tarkoittaa suurempia luokkakokoja ja vähemmän opetusresursseja oppilasta kohden. Tämä koskee niin peruskoulua kuin toisen asteen opetusta.

Opetuksen laadusta ja turvallisesta kouluympäristöstä ei saa tinkiä. Myöskään erityistä tukea tarvitsevia oppilaita eikä heidän perheitään saa unohtaa. Oma ajatukseni on, että kaikki oppilaat saavat tarvitsemansa tuen, poikkeuksetta. On tärkeää, että jokainen yksilö hyväksytään sellaisena kuin hän on ja että hän on osa ryhmää.

Opettajien jaksamiseen ja opettajien väliseen yhteistyöhön tulee myös kiinnittää huomiota. Yksin jaksamista ei odoteta enää millään muullakaan alalla. Sama koskee varhaiskasvatusta, missä työvoimapula koskee koko pääkaupunkiseutua, niin lastentarhanopettajia kuin lastenhoitajia. Tällä on negatiivinen vaikutus koko työilmapiiriin ja jaksamiseen. Jos palkka ja työolot olisivat paremmat, koulutetut lastenhoitajat pysyisivät alalla ja rekrytointi olisi helpompaa.

Konkreettisia ja keskeisiä tavoitteitani tulevalle valtuustokaudelle ovat:

  • Luokkakoon rajoittaminen - Pienempi ryhmäkoko helpottaa opettajan arkea. Opetuksessa pystytään menemään yksilö edellä, eikä ole pakko aina mennä keskiarvon mukaan. Ääripäät pystytään ottamaan huomioon ja kaikki saavat laadukasta opetusta. Myös "kurinpito" helpottuu.
  • Erityinen tuki - Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista, oppimisen tukea, muu tuki taas koulunkäynnin tukea. Taataan riittävät resurssit erityistä tukea tarvitseville oppilaille siten, että inkluusio voidaan toteuttaa riittävin resurssein. Taataan koulunkäynnin tuen riittävät resurssit myös oppilaan vanhemmille. Tukitoimet taataan myös toiselle asteelle.
  • Turvallinen koulu - Jokaiselle oppilaalle tulee taata oppimisrauha ja turvallinen oppimisympäristö. Se on ehdoton edellytys koulussa viihtymiselle ja hyville oppimistuloksille. Se vaikuttaa myös opettajan työhön ja jaksamiseen. Koululle ja opettajalle tulee tarjota riittävät työkalut koulurauhan ylläpitämiseen ja koulukiusaamisen kitkemiseen.
  • Espoo-lisä opettajille, koulunkäyntiavustajille ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle, jotta henkilöstöresurssit saadaan kohdilleen ja työskentelyolosuhteet siten paremmiksi. 

Oppivelvollisuuden pidentämiselle on useita erilaisia vaihtoehtoja. Motivaation synnyttäminen ja ylläpitäminen on tehokkaampi keino kuin "koulupakko". Erityisesti opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen lisäämiseen peruskouluissa tulisi kiinnittää erityistä huomioita ennen kuin nuori siirtyy toiseen asteen opintoihin. Uskon, että tämä vähentäisi toisen asteen koulutuksen keskeyttämisiä.

Myös perheen ongelmat heijastuvat lapsen ja nuoren koulunkäyntiin ja kehitykseen. Tämä tosin liittyy lähemmin perhepalveluita koskevaan vaaliteemaani.

Blogissani käsittelen tarkemmin kouluun ja opiskeluun liittyvää tematiikkaa. Käy lukemassa ja anna ideoita.